ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:
JE Uitvaart
hierna te noemen: JE Uitvaart

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgend termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
JE Uitvaart: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van JE Uitvaart, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen JE Uitvaart en koper.

 

Artikel 2: Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere
overeenkomst tussen JE Uitvaart en een koper waarop JE Uitvaart deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
JE Uitvaart, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en
schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de
overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de
algemene voorwaarden van JE Uitvaart en koper slechts tussen partijen gelden, indien en
voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van JE Uitvaart.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. JE Uitvaart en koper zullen alsdan overleggen
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
genoemd.
2. De door JE Uitvaart gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig
dagen, tenzij anders aangegeven. JE Uitvaart is slechts aan de offertes gebonden indien
de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd
3. Levertijden in offertes van de JE Uitvaart zijn indicatief en geven de koper bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, alsmede verzend- en eventuele vervoers- en
verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is JE Uitvaart daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JE Uitvaart anders
aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht JE Uitvaart niet tot levering van een deel van de
in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. JE Uitvaart zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JE
Uitvaart het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JE Uitvaart aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JE Uitvaart worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet
tijdig aan JE Uitvaart zijn verstrekt, heeft JE Uitvaart het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
4. JE Uitvaart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JE Uitvaart is
uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor JE Uitvaart kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan JE
Uitvaart de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
6. Indien door JE Uitvaart of door JE Uitvaart ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper
aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Koper vrijwaart JE Uitvaart voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

 

Artikel 5: Levering

1. Levering geschiedt af locatie van JE Uitvaart, tenzij anders overeengekomen.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat JE Uitvaart deze bij hem
aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de
overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is JE Uitvaart gerechtigd de zaken op te
slaan voor rekening en risico van koper.
4. Indien de zaken worden bezorgd is JE Uitvaart gerechtigd eventuele bezorgkosten in
rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
5. Indien JE Uitvaart gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan JE Uitvaart ter beschikking
heeft gesteld.
6. Indien JE Uitvaart een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een
opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een
termijn dient de koper JE Uitvaart schriftelijk ingebreke te stellen.
7. JE Uitvaart is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij
overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. JE
Uitvaart is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan JE
Uitvaart de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

 

Artikel 6: Monsters en modellen

Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het gesteld slechts als
aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij
uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 7: Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval
binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is
overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)
verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering
schriftelijk aan JE Uitvaart te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren
binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering te worden
gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname
en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan
geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van JE Uitvaart op de wijze
zoals door JE Uitvaart aangegeven.

 

Artikel 8: Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien JE Uitvaart met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is JE Uitvaart
niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. JE Uitvaart mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het
moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen
hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen,
halffabricaten verpakkingsmateriaal.
3. De door JE Uitvaart gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere
heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te
vullen, zullen partijen (indien mogelijk) tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JE Uitvaart zal
de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, zal JE Uitvaart de koper hierover inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal JE Uitvaart daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste tarief tot
gevolg heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal JE Uitvaart geen meerkosten in rekening
kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die
aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 10: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door JE Uitvaart
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de
facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de
koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt ingevolge
art.6:119 BW. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn
de vorderingen van JE Uitvaart op de koper onmiddellijk opeisbaar.
JE Uitvaart heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. JE Uitvaart kan,
zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper
een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
4. JE Uitvaart kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. JE Uitvaart heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te
brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door JE Uitvaart geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom
van JE Uitvaart totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met JE Uitvaart
gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht JE Uitvaart zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de
polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door JE Uitvaart geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde
onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat JE Uitvaart zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming
aan JE Uitvaart of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van JE Uitvaart zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 12: Garantie

1. JE Uitvaart garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal JE Uitvaart de zaak binnen
redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet
mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van
JE Uitvaart, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt
koper zich reeds nu de vervangen zaak aan JE Uitvaart te retourneren en het eigendom aan
JE Uitvaart te verschaffen.
3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
JE Uitvaart, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te
brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet
bestemd is.
4. Indien de door JE Uitvaart verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor
wordt verstrekt.

 

Artikel 13: Incassokosten

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van
een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog
verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00.
2. Indien JE Uitvaart hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van koper.
4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

1. JE Uitvaart is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
– koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst JE Uitvaart ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In
geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt.
– koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting,
tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is JE Uitvaart bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag
worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JE Uitvaart op de koper
onmiddellijk opeisbaar. Indien JE Uitvaart de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. JE Uitvaart behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien JE Uitvaart aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking
heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke
staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet
nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke
blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft JE Uitvaart het recht de daaruit
voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te
verhalen.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

1. Indien door JE Uitvaart geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van JE
Uitvaart jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder ‘Garanties’ is
geregeld.
2. Indien JE Uitvaart aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €
5.000,=. (Zegge: vijfduizend euro) De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot
maximaal het bedrag van de door de assuradeur van JE Uitvaart in het voorkomende geval
te verstrekken uitkering.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JE Uitvaart aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan JE Uitvaart
toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld
in deze algemene voorwaarden.
4. JE Uitvaart is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JE Uitvaart
of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 17: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst
zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden
worden gebracht.

 

Artikel 18: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JE Uitvaart geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor JE Uitvaart niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen
in het bedrijf van JE Uitvaart worden daaronder begrepen.
3. JE Uitvaart heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JE Uitvaart zijn verbintenis had moeten
nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel JE Uitvaart ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
JE Uitvaart gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een
afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 19: Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart JE Uitvaart voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien koper aan JE Uitvaart informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software
vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 20: Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt JE Uitvaart
zich de rechten en bevoegdheden voor die JE Uitvaart toekomen op grond van de
Auteurswet.
2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de
aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door JE Uitvaart tot stand gebrachte
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische)
bestanden, blijven eigendom van JE Uitvaart, ongeacht of deze aan de koper of aan derden
ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door JE Uitvaart eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen,
films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper
te worden gebruikt en mogen niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van JE
Uitvaart worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. JE Uitvaart behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, JE Uitvaart
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken, en JE Uitvaart zich ter zake niet kan beroepen op
een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is JE Uitvaart niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling
en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van
enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 22: Niet-overname personeel

De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging
daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad
met JE Uitvaart, medewerkers van JE Uitvaart of van ondernemingen waarop JE Uitvaart ter
uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de
uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor
zich laten werken.

 

Artikel 23: Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van JE Uitvaart is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft JE Uitvaart het recht
het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten middels een mediationtraject.

 

Artikel 24: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen JE Uitvaart en de koper is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 25: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Chat openen
1
Welkom bij JE Uitvaart
Hallo waarmee kunnen we je helpen?
Bel nu!
Route